Lý lịch khoa học

Khoa Tài chính Kế toán  »  Lý lịch khoa học

Đoàn Việt Hùng

LÝ LỊCH KHOA HỌC

 

I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC

Họ và tên: Đoàn Việt Hùng                                          Giới tính: Nam

Ngày, tháng, năm sinh: 04/11/1985                                Nơi sinh: Đồng Nai

Quê quán: Thanh Hóa                                                 Dân tộc: Kinh

Học vị cao nhất: Tiến sĩ                                               Năm nhận học vị: 2020

Địa chỉ liên lạc: P. Tân Hiệp, TP. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai

Điện thoại: 0946.77.38.78                                           E-mail: doanviethung2012@gmail.com                                                  

II. CÁC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC ĐÃ CÔNG BỐ

1. Các yếu tố ảnh hưởng khả năng sinh lời của các NHTM tại Việt Nam. 2017. Tạp chí khoa học Lạc Hồng Năm 2017.

2. Ảnh hưởng của các yếu tố đến thu nhập ngoài lãi của các Ngân hàng thương mại Việt Nam. 2018. Tạp chí Kinh tế phát triển, trường Đại học Kinh tế Quốc Dân, số 253, tháng 7/2018, trang 41-49. 

3. The impact of competition on non-interest income of Vietnamese commercial banks. 2019. Pacific Business Review International (ISSN 0974 438X), Volume 11 Issue 7 Jan, 2019, trang 53-59. 

4. Các yếu tố vĩ mô ảnh hưởng đến thu nhập ngoài lãi của các ngân hàng thương mại Việt Nam. 2019. Tạp chí Tài chính, Kỳ 1 số 702, tháng 4/2019, trang 154-157.

5. Các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng thanh khoản của các ngân hàng thương mại tại Việt Nam. 2019. Tạp chí Khoa học Lạc Hồng, tháng 6/2019, trang 101-106.

6. Non-interest income and competition: The case of Vietnamese commercial banks. 2019. Sách Data Science for Financial Econometrics của Springer.