Lý lịch khoa học

Khoa Tài chính Kế toán  »  Lý lịch khoa học


Bùi Văn Thụy

LÝ LỊCH KHOA HỌC

I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC

Họ và tên: Bùi Văn Thụy                                           Giới tính: Nam

Ngày, tháng, năm sinh: 15/03/1988                              Nơi sinh: Thanh Hóa

Quê quán: Thanh Hóa                                               Dân tộc: Kinh

Học vị cao nhất: Thạc sĩ                                             Năm nhận học vị: 2015

Địa chỉ liên lạc: P. Trung Thắng, TP. Dĩ An, Tỉnh Bình Dương

Điện thoại: 0986.978.853                                           E-mail: thuy@lhu.edu.vn

II. CÁC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC ĐÃ CÔNG BỐ

1. Ảnh hưởng cấu trúc vốn đến hiệu quả hoạt động của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam. 2016. Tạp chí khoa học Lạc Hồng Số 5 (2016), trang 98-103.

2. Factors affecting customers' satisfaction of Vietcombank in Đong Nai province. 2017. European journal of Business and Social Sciences, Vol. 5, No. 12, March 2017.

3. Tác Động Của Các Nhân Tố Vĩ Mô Đến Cấu Trúc Vốn Của Các Công Ty Niêm Yết Trên Thị Trường Chứng Khoán Việt Nam. 2017. Tạp chí khoa học Lạc Hồng, Số đặc biệt (11/2017), trang 59 - 65).

4. Tác Động Công Bố Thông Tin Tự Nguyện, Yếu Tố Vĩ Mô Đến Tỷ Suất Sinh Lời Chứng Khoán: Trường hợp Việt Nam. 2017. Tạp chí khoa học Lạc Hồng, Số đặc biệt (11/2017), trang 72 - 77).

5. The Industry 4.0 Factor Affecting The Service Quality Of Commercial Banks In Dong Nai Province. 2017. European Journal of Accounting Auditing and Finance Research, Vol.5, No.9, October 2017, Pp.81-91.

6. Tác động của tăng trưởng đến suất sinh lợi của các ngân hàng thương mại niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam. 2019. Tạp chí khoa học Lạc Hồng 2019, số 6, trang 92-97.

7. Tác động của chính sách cắt giảm thuế trong Hiệp định thương mại tự do FTA đến kim ngạch xuất nhập khẩu theo ngành hàng: Trường hợp tỉnh Đồng Nai. 2019. Tạp chí khoa học Lạc Hồng 2019, số 6, trang 71-76.

8. Các nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc vốn của các doanh nghiệp niêm yết trên sàn chứng khoán TP Hồ Chí Minh. 2020. Tạp chí Kinh tế và dự báo, số 15 tháng 05/2020, trang 126 - 129

9. Sự hài lòng của khách hàng về dịch vụ Mobile Banking của các ngân hàng thương mại tại Đồng Nai.2020Tạp chí Công thương, số 8 tháng 4/2020, trang 300-304.

10. Các yếu tố tác động đến sự hài lòng công việc của nhân viên tại các NHTM trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.2020Tạp chí Công thương, số 12 tháng 5/2020, trang 304-309.


© 2021 Đại học Lạc Hồng
  20,371       1/134