Đại học

Tổng quan chương trình đào tạo Đại học

Trường Đại học Lạc Hồng có 12 khoa với 22 chuyên ngành đào tạo. Chương trình đào tạo đại học của Trường Đại học Lạc Hồng được xây dựng trên cơ sở chương trình khung của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành, với sự tham gia của các giảng viên, cán bộ quản lý và đại diện của các tổ chức tuyển dụng lao động.
Chương trình đào tạo có mục tiêu rõ ràng, cụ thể được thiết kế một cách hệ thống, có sự liên thông giữa các trình độ, phù hợp với sứ mạng, mục tiêu giáo dục và chức năng nhiệm vụ của nhà trường, đồng thời gắn với nhu cầu học tập của người học, nhu cầu nguồn nhân lực của thị trường lao động. Tất cả các môn học của trường đều có “Chương trình chi tiết” theo hướng tăng cường thực hành thực tập với tỉ lệ 60% học lý thuyết và 40% học thực hành. Trường có quy trình xây dựng và thông qua chương trình đào tạo mới, quy trình rà soát hiệu chỉnh các chương trình, kế hoạch đào tạo rõ ràng. Hàng năm chương trình đào tạo của tất cả các bậc hệ đều do Hội đồng khao học khoa chuyên ngành tổ chức xây dựng một cách có hệ thống theo cấu trúc cơ bản – cập nhật riêng cho từng bậc học và được các Phòng ban chức năng ra soát để đảm bảo tính thống nhất theo các quy định chung trước khi trình Hội đồng khoa học và đào tạo trường và ký duyệt chính thức.
Hệ thống chương trình đào tạo đại học được xây dựng theo hướng lấy người học làm trung tâm, và hướng SV tự học, tự nghiên cứu. Các chương trình giáo dục đại học mô tả rõ khối lượng kiến thức bắt buộc, tự chọn của mỗi sinh viên. Thời gian hoàn thành chương trình đối với khối kinh tế là 4 năm, đối với khối kỹ thuật, ngoại ngữ, đông phương là 4,5 năm và đối với khối ngành sức khỏe là 5 năm. Sau khi tốt nghiệp sẽ là những cử nhân, kỹ sư có phẩm chất chính trị và đạo đức tốt, có tri thức và có sức khỏe, có khả năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn một cách tốt nhất.
Năm 2009 nhà trường đổi mới đào tạo theo niên chế tín chỉ đã phát huy được tính toàn diện của chương trình đào tạo theo những chuẩn mực quốc tế, chú trọng tính thiết thực của nội dung chương trình và năng lực làm việc của người tốt nghiệp, đồng thời có tính mềm dẻo và tính liên thông cao, phát huy tối đa khả năng cá nhân của mỗi sinh viên, đáp ứng tốt hơn nhu cầu của người học và nhu cầu nguồn nhân lực trình độ cao của xã hội trong xu thế nền kinh tế tri thức toàn cầu hóa.