Đại họcQuản trị kinh doanh

MÃ MH MÔN HỌC TÍN CHỈ
102014Giáo dục quốc phòng
102002Giáo dục thể chất 1 0
125045 Kinh tế học 3
102063 Triết học Mác - Lênin 3
102064 Kinh tế chính trị Mác - Lênin 2
102065 Chủ nghĩa xã hội khoa học 2
100002 Marketing cơ bản 2
100003 Quản trị học 3
102055 English 1 2
TỔNG CỘNG HỌC KỲ 1 17
102003 Giáo dục thể chất 2 0
125065 Văn hóa doanh nghiệp 3
102038 Lý thuyết xác suất và thống kê toán 2
102006 Pháp luật đại cương 2
125063 Tài chính tiền tệ 3
125033 Nguyên lý kế toán 2
102014 Tin học đại cương {Word, Excel, PowerPoint, Internet} 3
102056 English 2 2
TỔNG CỘNG HỌC KỲ 2 17
102004 Giáo dục thể chất 3 0
125027 Thị trường chứng khoán 2
100010 Thuế 2
125074 Khởi sự kinh doanh 3
125053 Luật kinh tế 2
125509 Quản trị marketing 3
102057 English 3 2
100007 Nguyên lý thống kê 2
Môn tự chọn (chọn 1 trong 2 môn)
125026 Thanh toán quốc tế 2
100004 Kinh tế quốc tế
TỔNG CỘNG HỌC KỲ 3 18
125513 Video Marketing 2
127035 Quản trị nguồn nhân lực 3
125004 Kế toán quản trị 2
125010 Nghiệp vụ xuất nhập khẩu 2
125015 Quản trị chất lượng 2
102033 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2
102058 English 4 2
Môn tự chọn (chọn 1 trong 3 môn)
125075 Quản trị kinh doanh quốc tế 2
125076 Tin học ứng dụng trong kinh tế
125077 Quản trị hành chánh văn phòng
TỔNG CỘNG HỌC KỲ 4 17
102066 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 2
125011 Phân tích hoạt động kinh doanh 2
125029 Thương mại điện tử 2
125052 Khởi nghiệp và ứng dụng 2
127047 Quản trị chiến lược 3
125024 Quản trị tài chính 2
125078 Quản trị sản xuất 3
102059 English 5 2
Môn tự chọn (chọn 1 trong 2 môn)
125055 Tổ chức hệ thống thông tin doanh nghiệp 2
125046 Hành vi tổ chức
TỔNG CỘNG HỌC KỲ 5 20
125056 Anh văn chuyên ngành quản trị 3
125079 Quản trị dự án 3
125080 Quản trị chuỗi cung ứng 3
125072 Nghệ thuật lãnh đạo 3
125048 Phương pháp nghiên cứu khoa học 3
125081 Quản trị rủi ro 2
102060 English 6 2
Môn tự chọn (chọn 1 trong 2 môn)
128018 Luật lao động 2
125068 Quản trị sự kiện
TỔNG CỘNG HỌC KỲ 6 21
22222 Tốt nghiệp 10
TỔNG CỘNG HỌC KỲ 7 10
TỔNG CỘNG TOÀN KHÓA 120

  • Địa chỉ: Số 10, Huỳnh Văn Nghệ, P. Bửu Long, Tp. Biên Hòa - Tỉnh Đồng Nai
  • Điện thoại: 0251 3952 778
  • Email: lachong@lhu.edu.vn
  • © 2023 Đại học Lạc Hồng
  248,782       1/454