Đại họcCông nghệ kỹ thuật công trình

MÃ MH MÔN HỌC TÍN CHỈ
102014Giáo dục quốc phòng
102002Giáo dục thể chất 1 0
102015 Toán A1 3
102055 English 1 2
124057 Kỹ thuật xây, tô 4
124058 Trắc địa 3
124059 Địa chất công trình 3
124060 Cơ học cơ sở 4
TỔNG CỘNG HỌC KỲ 1 19
102003 Giáo dục thể chất 2 0
102014 Tin học đại cương {Word, Excel, PowerPoint, Internet} 3
124061 Cơ học đất 3
102056 English 2 2
124062 Thực tập Trắc địa 3
124063 Hình họa - Vẽ kỹ thuật 3
124064 Sức bền vật liệu 1 4
124065 Vật liệu xây dựng 3
TỔNG CỘNG HỌC KỲ 2 21
102004 Giáo dục thể chất 3 0
102057 English 3 2
124007 Thực tập Địa chất công trình 1
124066 AutoCAD 3
124067 Thí nghiệm Vật liệu xây dựng 2
124068 Kết cấu bê tông cốt thép 1 4
124069 Sức bền vật liệu 2 3
124070 Nền & Móng 1 4
TỔNG CỘNG HỌC KỲ 3 19
102063 Triết học Mác - Lênin 3
102064 Kinh tế chính trị Mác - Lênin 2
102065 Chủ nghĩa xã hội khoa học 2
102006 Pháp luật đại cương 2
102058 English 4 2
124071 Kết cấu bê tông cốt thép 2 3
124072 Cơ học kết cấu 3
Môn tự chọn 4.1 (Tự chọn 1 trong 2 môn)
124073 Nền & Móng 2 3
124074 Các giải pháp nền móng hợp lý
Môn tự chọn 4.2 (Tự chọn 1 trong 2 môn)
124015 Thực tập kỹ thuật 1 1
124016 Thực tập nhận thức ngành
TỔNG CỘNG HỌC KỲ 4 21
102059 English 5 2
102033 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2
124075 Kết cấu thép 1 3
124078 Kiến trúc 1 3
124079 Đồ án Kết cấu bê tông cốt thép 2
124077 Đồ án Nền & Móng 2
124076 Kết cấu bê tông cốt thép 3 4
Môn tự chọn (chọn 1 trong 2 môn)
124081 Tin học xây dựng 1 3
124082 Đàn hồi ứng dụng và phần tử hữu hạn
TỔNG CỘNG HỌC KỲ 5 21
102066 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 2
102060 English 6 2
124083 Kết cấu thép 2 3
124084 Đồ án Kiến trúc 2
124029 Thực tập Kỹ thuật 2 1
124085 Kỹ thuật thi công - Máy xây dựng 3
124086 Ứng dụng BIM trong xây dựng 4
124087 Kiến Trúc 2 3
124088 Đồ án Thép 2
Môn tự chọn (chọn 1 trong 2 môn)
124017 Thí nghiệm Cơ học đất 1
124018 Thí nghiệm Sức bền vật liệu
TỔNG CỘNG HỌC KỲ 6 23
124089 Đồ án Thi công 1
124090 Kỹ thuật Điện công trình 2
124091 Ngoại ngữ chuyên ngành 3
124092 Triển khai kết cấu công trình 4
Môn tự chọn (Tự chọn 2 trong 4 môn)
124093 Kinh tế xây dựng 3
124094 Quản lý Dự án xây dựng
124095 Cấp thoát nước
124096 Dự toán xây dựng
TỔNG CỘNG HỌC KỲ 7 16
66666 Tốt nghiệp 10
TỔNG CỘNG HỌC KỲ 8 10
TỔNG CỘNG TOÀN KHOÁ 150

  • Địa chỉ: Số 10, Huỳnh Văn Nghệ, P. Bửu Long, Tp. Biên Hòa - Tỉnh Đồng Nai
  • Điện thoại: 0251 3952 778
  • Email: lachong@lhu.edu.vn
  • © 2023 Đại học Lạc Hồng
  248,777       1/454