Đại họcNgôn ngữ Anh

MÃ MH MÔN HỌC TÍN CHỈ
102014Giáo dục quốc phòng
102002Giáo dục thể chất 10
135117 English Study Skills 2
135101 Listening 1 2
135118 Speaking 1 2
135103 Reading 1 2
135114 Writing 1 2
135115 Pronunciation 1 2
135116 Grammar 1 2
TỔNG CỘNG HỌC KỲ 1 14
102003 Giáo dục thể chất 2
102014 Tin học đại cương {Word, Excel, PowerPoint, Internet} 3
135201 Listening 2 2
135202 Speaking 2 2
135203 Reading 2 2
135204 Writing 2 2
135218 Pronunciation 2 2
135217 Grammar 2 2
TỔNG CỘNG HỌC KỲ 2 15
102004 Giáo dục thể chất 3
102063 Triết học Mác - Lênin 3
102064 Kinh tế chính trị Mác - Lênin 2
102065 Chủ nghĩa xã hội khoa học 2
135312 Listening 3 2
135313 Speaking 3 2
135319 Reading 3 2
135315 Writing 3 2
135612 Presentation Skills 2
TỔNG CỘNG HỌC KỲ 3 17
102006 Pháp luật đại cương 2
102033 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2
102066 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 2
135320 Digital Skills 2
135411 Listening 4 2
135412 Business Speaking 1 2
135414 Business Reading 1 2
135404 Writing 4 3
135318 Morphology 2
TỔNG CỘNG HỌC KỲ 4 19
135501 Listening 5 2
135504 Business Speaking 2 2
135508 Business Reading 2 2
135604 Business Writing 1 2
135410 Syntax 2
Môn tự chọn (chọn 1 trong 2 môn)
135517 Introduction to Western Culture and Society 3
135518 Western Identity and Lifestyle
Môn tự chọn (chọn 1 trong 2 môn)
135610 English for Foreign Trade 2
135803 English for Business Management
TỔNG CỘNG HỌC KỲ 5 15
135611 Listening 6 2
135601 Business Reading 3 2
135602 Business Writing 2 3
135608 Translation 1 3
135609 Research Writing 2
135507 Semantics 2
Môn tự chọn (chọn 1 trong 2 môn)
135420 Ngoại ngữ 2 - HP1 2
135623 Teaching Methodology 1
TỔNG CỘNG HỌC KỲ 6 16
135702 Business Writing 3 2
135712 Translation 2 2
135817 Interpretation 3
135709 Preparation for International Tests 2
Môn tự chọn (chọn 1 trong 2 môn)
135802 English for Marketing 2
135711 English for Logistics
Môn tự chọn (chọn 1 trong 2 môn)
135701 Office Skills 2
135710 Communication Skills
Môn tự chọn (chọn 1 trong 2 môn)
135511 Ngoại ngữ 2 - HP2 2
135737 Teaching Methodology 2
TỔNG CỘNG HỌC KỲ 7 15
99999 Tốt nghiệp 10
TỔNG CỘNG HỌC KỲ 8 10
TỔNG CỘNG TOÀN KHÓA 121

  • Địa chỉ: Số 10, Huỳnh Văn Nghệ, P. Bửu Long, Tp. Biên Hòa - Tỉnh Đồng Nai
  • Điện thoại: 0251 3952 778
  • Email: lachong@lhu.edu.vn
  • © 2023 Đại học Lạc Hồng
  248,785       1/448