Đại họcLuật kinh tế

MÃ MH MÔN HỌC TÍN CHỈ
102014Giáo dục quốc phòng
102002Giáo dục thể chất 1 0
125070 Kinh tế học 2
102063 Triết học Mác - Lênin 3
102064 Kinh tế chính trị Mác - Lênin 2
102065 Chủ nghĩa xã hội khoa học 2
128077 Tư duy pháp lý 2
128047 Lý luận nhà nước và pháp luật 3
128070 Phương pháp nghiên cứu luật học 2
102055 English 1 2
TỔNG CỘNG HỌC KỲ 1 18
102003 Giáo dục thể chất 2 0
128084 Luật hành chính và tố tụng hành chính 3
128072 Luật dân sự 1 3
128014 Luật hiến pháp 2
128053 Công pháp quốc tế 2
102014 Tin học đại cương {Word, Excel, PowerPoint, Internet} 3
102056 English 2 2
TỔNG CỘNG HỌC KỲ 2 15
102004 Giáo dục thể chất 3 0
128046 Pháp luật về chủ thể kinh doanh 3
128073 Luật dân sự 2 3
128015 Luật hình sự 2
128083 Luật tài chính 3
128045 Pháp luật thương mại hàng hóa và thương mại dịch vụ 3
102057 English 3 2
Môn tự chọn (chọn 2 trong 3 môn)
128085 Pháp luật về hoạt động bổ trợ tư pháp 2
128063 Tìm hiểu và định hướng nghề luật
128024 Luật tố tụng hình sự
TỔNG CỘNG HỌC KỲ 3 18
128081 Luật ngân hàng 3
128066 Luật tố tụng dân sự và thi hành án dân sự 3
128008 Luật cạnh tranh 2
128087 Kỹ thuật soạn thảo hợp đồng thương mại 3
102058 English 4 2
102033 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2
Môn tự chọn (chọn 2 trong 3 môn)
128071 Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng 2
128055 Luật phòng chống tham nhũng
128009 Luật Chứng khoán
TỔNG CỘNG HỌC KỲ 4 19
102066 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 2
128050 Luật lao động 3
128086 Pháp luật về đầu tư 3
128088 Luật đất đai 3
127010 Luật thương mại quốc tế 2
128017 Luật kinh doanh bất động sản 2
102059 English 5 2
Môn tự chọn (chọn 2 trong 3 môn)
128089 Pháp lý khởi nghiệp 2
128090 Luật môi trường
128059 Kỹ thuật soạn thảo văn bản
TỔNG CỘNG HỌC KỲ 5 21
128078 Anh văn chuyên ngành luật 3
128021 Luật sở hữu trí tuệ 2
128079 Pháp luật về thuế 3
128032 Tư pháp quốc tế 2
128091 Tư vấn pháp lý trong doanh nghiệp 3
102060 English 6 2
Môn tự chọn (chọn 2 trong 3 môn)
128030 Pháp luật về thương mại điện tử 2
128061 Luật Hôn nhân và gia đình
128056 Luật trọng tài thương mại
TỔNG CỘNG HỌC KỲ 6 19
22222 Tốt nghiệp 10
TỔNG CỘNG HỌC KỲ 7 10
TỔNG CỘNG TOÀN KHÓA 120

  • Địa chỉ: Số 10, Huỳnh Văn Nghệ, P. Bửu Long, Tp. Biên Hòa - Tỉnh Đồng Nai
  • Điện thoại: 0251 3952 778
  • Email: lachong@lhu.edu.vn
  • © 2023 Đại học Lạc Hồng
  248,778       1/449