Đại họcTài chính ngân hàng

MÃ MH MÔN HỌC TÍN CHỈ
102014Giáo dục quốc phòng
102002Giáo dục thể chất 1 0
102014 Tin học đại cương (Word, Excel, PowerPoint, Internet) 3
102055 English 1 2
102027 Toán cao cấp C 3
102006 Pháp luật đại cương 2
129069 Kinh tế học 3
TỔNG CỘNG HỌC KỲ 1 13
102003 Giáo dục thể chất 2 0
102056 English 2 2
102038 Lý thuyết xác suất và thống kê toán 2
100011 Luật kinh tế 2
130062 Tài chính tiền tệ 4
129001 Quản trị doanh nghiệp 2
100002 Marketing căn bản 2
100010 Thuế 2
129076 Thực tập nghề nghiệp 1 1
TỔNG CỘNG HỌC KỲ 2 17
102004 Giáo dục thể chất 3 0
102057 English 3 2
102063 Triết học Mác - Lênin 3
102064 Kinh tế chính trị Mác - Lênin 2
102065 Chủ nghĩa xã hội khoa học 2
102007 Quy hoạch tuyến tính 3
129002 Thanh toán quốc tế 2
100005 Nguyên lý kế toán 3
129070 Thống kê doanh nghiệp 2
Môn tự chọn (chọn 1 trong 2 môn - 2 tín chỉ)
130063 Thị trường tài chính 3
130064 Nghiệp vụ xuất nhập khẩu
TỔNG CỘNG HỌC KỲ 3 22
102058 English 4 2
102033 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2
102066 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 2
129048 Kế toán tài chính 1 3
130006 Tài chính doanh nghiệp 1 3
129012 Thị trường chứng khoán 2
130054 Phương pháp nghiên cứu khoa học 2
129010 Thiết lập & thẩm định dự án đầu tư 2
129077 Thực tập nghề nghiệp 2 1
Môn tự chọn (chọn 1 trong 2 môn - 3 tín chỉ)
130050 Nguyên lý và thực hành bảo hiểm 3
130049 Toán tài chính
TỔNG CỘNG HỌC KỲ 4 22
102059 English 5 2
130013 Tài chính doanh nghiệp 2 3
130058 Kinh tế lượng 1
130059 Phân tích hoạt động kinh doanh 3
129049 Kế toán tài chính 2 3
130012 Nghiệp vụ ngân hàng thương mại 3
Môn tự chọn (chọn 1 trong 3 môn - 3 tín chỉ)
130028 Marketing ngân hàng 3
130018 Kiểm toán
130060 Thị trường bất động sản
TỔNG CỘNG HỌC KỲ 5 18
102060 English 6 2
130034 Anh văn chuyên ngành 3
130045 Thực hành nghiệp vụ Tài chính ngân hàng 3
130061 Tin học ứng dụng ngành tài chính 3
130053 Kế toán ngân hàng 3
130065 Quản trị ngân hàng thương mại 3
Môn tự chọn (chọn 1 trong 3 môn - 3 tín chỉ)
130055 Tài chính quốc tế 3
129074 Kế toán tài chính 3
130056 Quản trị rủi ro tài chính
TỔNG CỘNG HỌC KỲ 6 20
66666 Tốt nghiệp 10
TỔNG CỘNG HỌC KỲ 7 10
TỔNG CỘNG TOÀN KHÓA 122

  • Địa chỉ: Số 10, Huỳnh Văn Nghệ, P. Bửu Long, Tp. Biên Hòa - Tỉnh Đồng Nai
  • Điện thoại: 0251 3952 778
  • Email: lachong@lhu.edu.vn
  • © 2023 Đại học Lạc Hồng
  248,787       1/445