Đại học



Hàn Quốc học

MÔN HỌC TÍN CHỈ
Giáo dục thể chất 1
Triết học Mác - Lênin 3
Kinh tế chính trị Mác - Lênin 2
Chủ nghĩa xã hội khoa học 2
Nghe 1 - tiếng Hàn 2
Nói 1 - tiếng Hàn 2
Ngữ pháp - Viết 1 3
Đọc 1 - tiếng Hàn 2
Đất nước học Hàn Quốc 2
TỔNG CỘNG HỌC KỲ 1 18
Giáo dục thể chất 2
Tin học đại cương (Word, Excel,PowerPoint,Internet) 3
Nghe 2 - tiếng Hàn 2
Nói 2 - tiếng Hàn 2
Ngữ pháp - Viết 2 3
Đọc 2 - tiếng Hàn 3
Âm Hán và tiếng Hàn 2
TỔNG CỘNG HỌC KỲ 2 15
Giáo dục thể chất 3
Dẫn nhập tiếng Hàn 2
Nói 3 - tiếng Hàn 2
Nghe 3 - tiếng Hàn 2
Ngữ pháp -Viết 3 3
Đọc 3 - tiếng Hàn 3
Ngôn ngữ học đối chiếu 2
TỔNG CỘNG HỌC KỲ 3 14
Pháp luật đại cương 2
Nói 4 - tiếng Hàn 2
Nghe 4 - tiếng Hàn 2
Ngữ pháp - Viết 4 3
Đọc 4 - tiếng Hàn 3
Nhân học - văn hóa - xã hội Hàn Quốc 3
Môn tự chọn (chọn 1 trong 2 môn)
Chuyên đề Topik II - Nghe 2
Tiếng Anh giao tiếp 1
TỔNG CỘNG HỌC KỲ 4 17
Nói 5 - tiếng Hàn 2
Nghe 5 - tiếng Hàn 2
Ngữ pháp - Viết 5 3
Đọc 5 - tiếng Hàn 2
Kỹ năng soạn thảo văn bản và thuyết trình tiếng Hàn 3
Tiếng Hàn sản xuất 3
Môn tự chọn (chọn 1 trong 2 môn)
Tiếng Anh giao tiếp 2 2
Chuyên đề Topik II - Đọc
TỔNG CỘNG HỌC KỲ 5 17
Tư tưởng Hồ Chí Minh 2
Nói 6 - tiếng Hàn 2
Nghe 6 - tiếng Hàn 2
Ngữ pháp - Viết 6 3
Đọc 6 - tiếng Hàn 2
Kỹ năng phiên dịch tiếng Hàn 3
Môn tự chọn (chọn 1 trong 2 môn)
Tiếng Anh giao tiếp 3 2
Chuyên đề Topik II - Viết
TỔNG CỘNG HỌC KỲ 5 16
Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 2
Nói 7 - tiếng Hàn 2
Nghe 7 - tiếng Hàn 2
Ngữ pháp - Viết 7 3
Đọc 7 - tiếng Hàn 2
Nghiệp vụ thư ký 2
Môn tự chọn (chọn 1 trong 2 môn)
Văn hoá doanh nghiệp Hàn Quốc 2
Tiếng Hàn thương mại
TỔNG CỘNG HỌC KỲ 7 15
Tốt nghiệp 10
TỔNG CỘNG HỌC KỲ 8 10
TỔNG CỘNG TOÀN KHÓA 122

  • Địa chỉ: Số 10, Huỳnh Văn Nghệ, P. Bửu Long, Tp. Biên Hòa - Tỉnh Đồng Nai
  • Điện thoại: 0251 3952 778
  • Email: lachong@lhu.edu.vn
  • © 2023 Đại học Lạc Hồng
  248,795       1/453