Đại họcLogistics và quản lý chuỗi cung ứng

MÃ MH MÔN HỌC TÍN CHỈ
102014Giáo dục quốc phòng
102002Giáo dục thể chất 1 0
102014 Tin học đại cương (Word, Excel, PowerPoint, Internet) 3
102055 English 1 2
102027 Toán cao cấp C 3
102006 Pháp luật đại cương 2
129069 Kinh tế học 3
130091 Nhập môn về Logisctis và quản lý chuỗi cung ứng 2
TỔNG CỘNG HỌC KỲ 1 15
102003 Giáo dục thể chất 2 0
102056 English 2 2
102038 Lý thuyết xác suất và thống kê toán 2
100005 Nguyên lý kế toán 3
130066 Quản trị học 3
100008 Tài chính tiền tệ 3
100002 Marketing căn bản 2
129076 Thực tập nghề nghiệp 1 1
TỔNG CỘNG HỌC KỲ 2 16
102004 Giáo dục thể chất 3 0
102057 English 3 2
102063 Triết học Mác - Lênin 3
102064 Kinh tế chính trị Mác - Lênin 2
102065 Chủ nghĩa xã hội khoa học 2
102007 Quy hoạch tuyến tính 3
130067 Kinh doanh quốc tế 3
130070 Giao dịch thương mại quốc tế 3
130068 Luật thương mại quốc tế 3
TỔNG CỘNG HỌC KỲ 3 21
102058 English 4 2
102033 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2
102066 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 2
130069 Quản trị logistics 3
130071 Marketing thương mại quốc tế 2
130054 Phương pháp nghiên cứu khoa học 2
130072 Thanh toán quốc tế 2
129077 Thực tập nghề nghiệp 2 1
Môn tự chọn (chọn 1 trong 2 môn - 3 tín chỉ)
130073 Quản trị doanh nghiệp logistics 3
130074 Quản trị kho hàng
TỔNG CỘNG HỌC KỲ 4 19
102059 English 5 2
130075 Quản trị vận tải đa phương thức 3
130076 Quản trị chuỗi cung ứng quốc tế 3
130077 Hệ thống thông tin quản lý trong logistics 3
130078 Quản trị kinh doanh thương mại quốc tế 2
130079 Quản trị thu mua 2
130080 Giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu và nghiệp vụ hải quan 2
Môn tự chọn (chọn 1 trong 2 môn - 3 tín chỉ)
130081 Vận tải và bảo hiểm hàng hóa xuất khẩu 3
130082 Quản trị chiến lược chuỗi cung ứng
TỔNG CỘNG HỌC KỲ 5 20
102060 English 6 2
130090 Kinh tế lượng 2
130083 Anh văn chuyên ngành logistics 3
130084 Vận hành khai thác cảng 3
130085 Phát triển hệ thống logistics 3
130086 Logistíc quốc tế 3
130087 Mô hình logistics và chuỗi cung ứng 2
Môn tự chọn (chọn 1 trong 2 môn - 3 tín chỉ)
130088 Logistics thương mại điện tử 3
130089 Dịch vụ khách hàng trong logistics
TỔNG CỘNG HỌC KỲ 6 21
66666 Tốt nghiệp 10
TỔNG CỘNG HỌC KỲ 7 10
TỔNG CỘNG TOÀN KHÓA 122

  • Địa chỉ: Số 10, Huỳnh Văn Nghệ, P. Bửu Long, Tp. Biên Hòa - Tỉnh Đồng Nai
  • Điện thoại: 0251 3952 778
  • Email: lachong@lhu.edu.vn
  • © 2023 Đại học Lạc Hồng
  248,796       1/453