Robocon

Robocon  »  Robocon


Thông báo về việc tổ chức học phụ đạo cho sinh viên robot 2016

Nhằm giúp các em lấy lại kiến thức sau khi tham gia cuộc thi robocon tại Ninh Bình. Nay ban phụ trách thông báo để các đội trưởng tập hợp theo danh sách đội với nội dung theo mẩu đối với sinh viên khóa 2013, 2014, 2015 và sinh viên học lại khóa 2012, khi tập hợp xong đội trưởng gửi về địa chỉ nguyentaiklb@gmail.com.

- Hạn chót nhận từ ngày ra thông báo đến hết ngày 26/5/2016. 

- Các thành viên trong đội thường xuyên theo dõi thông báo đễ cập nhật khi có các thông báo khác. Mẫu đơn


© 2021 Đại học Lạc Hồng
  1,875,081       4/221