Robocon

Robocon  »  Robocon


Danh sách các đội Robot tham gia Robocon Lạc Hồng năm 2017

Ban phụ trách thông báo danh sách các đội Robot đã đăng ký tham gia Robocon Lạc Hồng năm 2017. Danh sách đính kèm bên dưới:

Danh sách 13 đội Robot


© 2021 Đại học Lạc Hồng
  1,875,068       1/222