Robocon

Robocon  »  Robocon


Bản dịch FAQ Robocon 2017 tháng 9 năm 2016

Ban phụ trách Robocon gửi các bạn sinh viên bản dịch FAQ Robocon 2017

/Data/News/187/files/FAQ1_30_9_2016_docx.pdf


  • Địa chỉ: Số 10, Huỳnh Văn Nghệ, P. Bửu Long, Tp. Biên Hòa - Tỉnh Đồng Nai
  • Điện thoại: 0251 3952 778
  • Email: lachong@lhu.edu.vn
  • © 2023 Đại học Lạc Hồng
  1,979,452       1/603