Các đơn vị

Đại Học Lạc Hồng  »  Giới thiệu  »  Các đơn vị

Phòng Đào tạo

Phòng đào tạo trường Đại học Lạc Hồng cùng với các Khoa chuyên môn thực hiện nghiên cứu nhu cầu, xác định mục tiêu, định hướng qui mô đào tạo; đề xuất các ngành và chuyên ngành, nội dung và phương pháp đào tạo các bậc và hệ đào tạo cho từng ngành và chuyên ngành đào tạo của trường.

Đội ngũ nhân sự Phòng Đào tạo

Chức năng, nhiệm vụ

- Lập kế hoạch đào tạo cho các khóa đào tạo của trường, kế hoạch xây dựng cơ sở vật chất để phục vụ đào tạo.

- Kế hoạch tuyển sinh vào các ngành nghề của trường.

- Mục tiêu đào tạo, kế hoạch đào tạo của các ngành, nghề được phép đào tạo.

Tổng hợp kế hoạch giảng dạy toàn khóa, từng học kỳ, năm học, kế hoạch thi học kỳ, thi tốt nghiệp các khóa trên cơ sở kế hoạch chi tiết của từng khoa. Tổ chức phát bằng tốt nghiệp cho sinh viên ra trường.

- Kế hoạch, chương trình thực tập cho sinh viên tại các doanh nghiệp trên cơ sở kế hoạch và đề nghị của các khoa.

- Thực hiện những quyết định của hiệu trưởng trong quá trình đào tạo theo đúng kế hoạch của trường với các hình thức và phương pháp thích hợp nhằm đảm bảo chất lượng đào tạo.

- Thực hiện các công tác về hành chánh giáo vụ: Lập tiến độ giảng dạy, thời khóa biểu, theo dõi việc thực hiện kế hoạch giảng dạy, tổ chức thi học kỳ, thi tốt nghiệp và quản lý điểm cho toàn trường. tổng hợp đánh giá kết quả đào tạo, chất lượng đào tạo của các khoa và báo cáo định kỳ theo yêu cầu của cơ quan quản lý cấp trên.

- Thực hiện và tổ chức công tác tuyển sinh, giúp hiệu trưởng về công tác chủ nhiệm lớp.

- Quản lý hồ sơ nhân sự đối với giảng viên thỉnh giảng. hướng dẫn giảng viên thỉnh giảng về: hồ sơ giảng dạy, quy trình công tác giảng dạy.

- Lập bảng thanh toán tiền giảng cho giảng viên thỉnh giảng theo đúng chế độ chính sách quy định (trên cơ sở khối lượng thỉnh giảng của giảng viên tại khoa). Tổ chức xét học bổng cho sinh viên theo từng năm học.

- Tổ chức những buổi hội thảo chuyên môn cấp trường, phối hợp với các khoa đánh giá chuyên môn và nghiệp vụ sư phạm của giảng viên từng khoa. Từ đó, phối hợp với phòng Tổ chức Hành chính lên kế hoạch và tổ chức bồi dưỡng giảng viên về chuyên môn và nghiệp vụ giảng dạy.

Lãnh đạo đơn vị

 
TS. Lâm Thành Hiển
TS. Lâm Thành Hiển
Trưởng phòng
ThS. Nguyễn Trọng Vinh
ThS. Nguyễn Trọng Vinh
Phó Trưởng phòng

Địa chỉ liên hệ

Số 10 Huỳnh Văn Nghệ , phường Bửu Long, TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

Văn phòng: Dãy nhà B (Cơ sở 1) _ Phòng B101, B102, B103, B104, B105

Điện thoại:

Cơ sở 1: 0251.3952.778

Cơ sở 2: 0251.3951.925

Cơ sở 3: 0251.3952.343

Cơ sở 4: 0251.8662.179

Cơ sở 5: 0251.8850.204

Phòng tuyển sinh: 0251.3952.188