Các đơn vị

Đại Học Lạc Hồng  »  Giới thiệu  »  Các đơn vị


Văn phòng Hiệu trưởng

Chức năng:

- Gắn kết và điều phối hoạt động của các đơn vị trong Trường theo sự chỉ đạo của Ban Giám hiệu.

- Tổng hợp, báo cáo tình hình mọi mặt hoạt động của Trường cho Ban Giám hiệu và tư vấn cho Ban Giám hiệu trong các lĩnh vực công tác mà Văn phòng được giao.

- Thực hiện công tác tổng hợp văn thư - lưu trữ thông tin của văn phòng

Nhiệm vụ:

1.Thực hiện chức năng gắn kết và đều phối hoạt động

- Văn phòng Hiệu trưởng Trường Đại học Lạc Hồng là đầu mối, gắn kết và điều phối chung hoạt động của các đơn vị trong trường để triển khai thực hiện chương trình, kế hoạch công tác; trực tiếp truyền đạt các quyết định, chỉ thị, thông báo của Ban Giám hiệu đến các đơn vị và các cá nhân trong toàn trường.

- Phối hợp các đơn vị chức năng quản lý, theo dõi, việc thực hiện các chương trình, kế hoạch công tác và kết quả thực hiện nhiệm vụ của các đơn vị trong Trường.

- Tập hợp và phân loại các tài liệu, thư từ, đơn khiếu nại, yêu cầu, đề nghị của các đơn vị, cá nhân trong, ngoài trường và chuyển đến địa chỉ cần thiết, phối hợp với Phòng Tổ chức Hành chánh, các phòng chức năng và Phòng Thanh tra để điều tra, tìm hiểu tình hình, đề xuất ý kiến giải quyết trình Hiệu trưởng.

2. Thực hiện chức năng tổng hợp, báo cáo

- Đầu mối tổng hợp, xây dựng các báo cáo định kỳ và báo cáo đột xuất về thực hiện các nhiệm vụ của Trường trình Ban Giám hiệu và các Ban, Ngành liên quan.

- Tổng hợp và xây dựng các chương trình, kế hoạch công tác của Trường.

- Theo dõi công tác pháp chế, tổ chức soạn thảo các văn bản quy định, quy phạm của Trường thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách.

- Làm công tác thư ký cho Ban Giám hiệu; xây dựng chương trình, kế hoạch làm việc; phối hợp với các đơn vị chuẩn bị nội dung, ghi biên bản và dự thảo thông báo, kết luận của các cuộc họp do Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng chủ trì.

3. Thực hiện chức năng tổng hợp văn thư - lưu trữ thông tin của văn phòng

- Tiếp nhận, phân loại, vào sổ văn bản đến, sao chụp, làm thủ tục chuyển giao văn bản đến Lãnh đạo, các đơn vị và cá nhân trong Trường.

- Tiếp nhận, kiểm tra thể thức văn bản trước khi trình Ban Giám hiệu ký, phê duyệt.

- Kiểm tra thể thức và thủ tục trong việc ban hành văn bản hành chính của Trường.

- Lập lịch công tác tuần, phổ biến đến các đơn vị và theo dõi, đôn đốc việc thực hiện lịch công tác này.

- Quản lý và tổ chức công tác lưu trữ các văn bản thuộc văn phòng Hiệu trưởng, tài liệu theo đúng quy định hiện hành.

- Thực hiện nhiệm vụ tư vấn pháp chế cho Hiệu trưởng và chịu trách nhiệm về tính pháp lý của các văn bản do Hiệu trưởng ban hành. Theo dõi phát hiện và có biện pháp chấn chỉnh những vi phạm về thủ tục hành chính đã quy định.

- Phối hợp các đơn vị chức năng để giám sát, quản lý việc thực hiện các quy định, quy chế làm việc, chủ trương, chính sách của Trường.

- Tiếp nhận, xử lý, bảo quản và lưu trữ tài liệu, hồ sơ.

- Trích sao, xác minh tài liệu, hồ sơ theo yêu cầu sử dụng của các đơn vị trong Trường, cá nhân.

- Tiếp nhận lịch công tác, lên lịch họp của Ban Lãnh đạo và các đơn vị.

Lãnh đạo đơn vị

  • ThS. Lê Văn Hùng
  • Chánh Văn phòng

Địa chỉ liên hệ

Số 10 Huỳnh Văn Nghệ, phường Bửu Long, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

Văn phòng: Tầng trệt, Dãy nhà A (Cơ sở 1)

Điện thoại: 02513.951.050

Fax: 02513.952.379


© 2021 Đại học Lạc Hồng
  418,114       2/228