Các đơn vị

Đại Học Lạc Hồng  »  Giới thiệu  »  Các đơn vị


Phòng Hành chính Tổ chức

Chức năng

1. Phòng Tài chính Trường Đại học Lạc Hồng là đơn vị chuyên môn có chức năng tham mưu, giúp việc cho Chủ tịch Hội đồng quản trị, Hiệu trưởng quản lý về các lĩnh vực: tài chính, tài sản (cố định và không cố định), vốn, thuế, hạch toán kế toán thống kê theo quy định của pháp luật và quy định của nhà trường.
2. Lập kế hoạch thu và chi hàng quý, hàng năm cho Hiệu trưởng.

Nhân sự phòng Hành chính Tổ chức

Nhiệm vụ

  • Công tác tổ chức:

- Xây dựng cơ cấu tổ chức, sắp xếp biên chế các đơn vị và bộ phận công tác thuộc Trường; quy định quan hệ công tác và lề lối làm việc của các bộ phận trong Trường. Theo dõi và giám sát công tác cải cách hành chính của tất cả các đơn vị trong Trường.

- Phối hợp với phòng Đào tạo giúp Hiệu trưởng các công tác về tổ chức cán bộ, sắp xếp, tổ chức bố trí giảng viên, cán bộ, viên chức theo đúng chức năng, nhiệm vụ công tác. Xây dựng và tổ chức thực hiện quy hoạch cán bộ, phát triển đội ngũ CB, GV, NV; triển khai thực hiện công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, tuyển dụng, hợp đồng, thuyên chuyển, chấm dứt hợp đồng đối với CB, GV, NV. Quản lý công tác cấp phát thể cho CB, GV, NV và sinh viên.

- Quản lý biên chế và quản lý CB, GV, NV theo quy định phân cấp của Bộ, xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện đào tạo, đào tạo lại, bồi dưỡng CB, GV, NV như cử đi học, thực tập, nghiên cứu, bồi dưỡng, thực hiện việc đánh giá CB, GV, NV hàng năm theo quy định.

- Thực hiện các chế độ chính sách cho CB, GV, NV: Bảo hiểm Xã hội, bảo hiểm thân thể, hưu trí, mất sức, thôi việc, nâng lương, nâng ngạch, khen thưởng, kỷ luật.

- Phối hợp với các tổ chức trong Nhà trường thực hiện chế độ thăm hỏi hiếu hỉ theo quy định.

- Thực hiện công tác an ninh chính trị nội bộ và công tác pháp chế.

- Xây dựng quy chế, quy định nội bộ về công tác Tổ chức cán bộ.

- Tham mưu về nhân sự và giúp việc Hiệu trưởng ban hành kịp thời các quyết định thành lập các Hội đồng, các Ban công tác thực hiện các yêu cầu nhiệm vụ của Trường và các chủ trương công tác của cấp trên.

- Thường trực Hội đồng tuyển dụng, Hội đồng khen thưởng kỷ luật CB, GV, NV

- Tham mưu về nhân sự để Hiệu trưởng ra quyết định bổ nhiệm các chức vụ thuộc thẩm quyền của Hiệu Trưởng. Soạn thảo các văn bản về tổ chức nhân sự do Hiệu trưởng ban hành.

- Quản lý và cập nhật hồ sơ, lý lịch giảng viên, cán bộ, viên chức và lao động hợp đồng trong Trường; lập các biểu và báo cáo thống kê nhân sự định kỳ theo quy định;

- Quản lý và bố trí nhân viên bảo vệ, tạp vụ tại các cơ sở, phục vụ các bữa ăn tiếp khách, khách đến công tác tại trường, các buổi liên hoan, hội họp và học viên các lớp là cán bộ đi học khi có yêu cầu.

- Giúp Hiệu trưởng trong việc phối hợp với Công đoàn trong việc tổ chức thực hiện công tác thi đua khen thưởng, thực hiện các chính sách, chế độ với giảng viên, cán bộ viên chức; tổ chức các phong trào văn thể trong giáo viên, cán bộ viên chức.

  • Công tác tổng hợp:

- Lập lịch công tác hàng tuần của Lãnh đạo (Ban Giám hiệu); lịch sinh hoạt, hội họp, giao ban của Lãnh đạo Trường với Trưởng các đơn vị và CB, GV, NV trong toàn trường.

- Thống kê, tổng hợp báo cáo các mặt hoạt động của Nhà trường theo yêu cầu của Lãnh đạo trường, phục vụ sinh hoạt, hội họp, giao ban, tổng kết của trường; làm báo cáo công tác trong tháng, quý, năm báo cáo lên cơ quan quản lý cấp trên theo yêu cầu công tác quy định.

- Tham dự các cuộc họp thường kỳ của Lãnh đạo trường, các cuộc họp  giao ban cấp trường, vừa đảm nhiệm chức năng thư ký, vừa nắm tình hình để thực hiện nhiệm vụ tổng hợp.

- Tổ chức thực hiện các quyết định của Hiệu truởng về điều hành các mặt công tác của Trường và giúp Lãnh đạo Trường nắm chắc tình hình thực hiện để điều chỉnh kế hoạch khi cần thiết.

  • Công tác hành chính, quản trị và văn thư lưu trữ:

- Quản lý các con dấu của trường và  thực hiện việc cấp dấu theo quy định.

- Kiểm tra thể thức và thủ tục trong việc ban hành văn bản hành chính của Trường.

- Tiếp nhận giao dịch thư điện tử, Fax và điện thoại liên hệ công tác.

- Quản lý và tổ chức công tác lưu trữ các văn bản, tài liệu theo đúng quy định hiện hành.

- Tổ chức thực hiện thường trực cổng, theo dõi người vào ra, làm các thủ tục tiếp, hướng dẫn khách đến làm việc với trường. Thực hiện công tác lễ tân, đón tiếp

- Tổ chức và thực hiện công tác hành chính văn thư lưu trữ của trường như: Tiếp nhận công văn đến, gửi công văn đi, chuyển giao các văn bản, quyết định đến các đơn vị, cá nhân để triển khai thực hiện theo đúng quy định của Hiệu truởng; đánh máy, phô tô, sao y công văn, đặt cấp phát các loại báo chí, tạp chí theo kế hoạch, nhận và chuyển giao thư từ.

- Quản lý các máy điện thoại, máy phô tô văn phòng do trường trang bị.

- Quản lý, sắp xếp phòng khách của Trường; chủ trì tổ chức các cuộc sinh hoạt, hội nghị của trường.

- Chủ trì việc chuẩn bị, tổ chức các ngày lễ, tết của Đất nước, lễ hội của Nhà trường: Xây dựng chương trình, nội dung, hình thức, dự trù cơ sở vật chất; tổ chức phục vụ đón tiếp khách. Thông báo đến các đơn vị lịch hoạt động, thời gian được nghỉ làm việc những ngày lễ, tết trong năm theo quy định của Nhà nước.

- Chịu trách nhiệm lưu trữ tài liệu, hồ sơ, hướng dẫn và giúp đỡ các đơn vị thực hiện đúng và đầy đủ quy định về công tác lưu trữ, công việc hành chính.

- Quản lý, điều hành xe phục vụ Lãnh đạo, CB, GV, NV trường đi công tác theo yêu cầu. Cấp giấy giới thiệu đi đường cho CB,GV,NV được cử đi công tác ngoài Trường. Ký xác nhận giấy đi đường cho khách từ các cơ quan ngoài đến công tác và lưu trú tại Trường.

 Lãnh đạo đơn vị
 

ThS. Trần Hoàng Minh

  • TS. Trần Hoàng Minh
  • Trưởng phòng
ThS. Nguyễn Thị Thu Hiền
  • CN. Nguyễn Ngọc Sơn
  • Phó Trưởng phòng


Địa chỉ liên hệ
Số 10, Huỳnh Văn Nghệ, phường Bửu Long, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Văn phòng: Cơ sở 1, Phòng A103
Điện thoại: 02513.952.138
Fax: 02513.952.534

© 2021 Đại học Lạc Hồng
  418,126       1/232