Các đơn vị

Đại Học Lạc Hồng  »  Giới thiệu  »  Các đơn vị


Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học

Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học Trường Đại học Lạc Hồng được thành lập ngày 31/12/2011 theo Quyết định số 810/QĐ/ĐHLH của Hiệu trưởng Trường Đại học Lạc Hồng trên cơ sở sát nhập Trung tâm TOEIC và Trung tâm Bồi dưỡng Văn hóa - Kỹ thuật. 

Chức năng

- Trung tâm là đơn vị thuộc Trường Đại học Lạc Hồng, chuyên về đào tạo, bồi dưỡng Ngoại ngữ - Tin học của hệ thống giáo dục trong cả nước;
- Trung tâm là đơn vị duy nhất được Hiệu trưởng giao nhiệm vụ: đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ về Ngoại ngữ - Tin học cho sinh viên, cán bộ, giảng viên, chuyên viên của nhà trường và các đối tượng khác theo quy định của Bộ giáo dục và Đào tạo;
- Tổ chức thực hiện các hoạt động dịch vụ nhằm đáp ứng yêu cầu: đào tạo, bồi dưỡng Ngoại ngữ - Tin học cho các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nhà trường;
- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công.

Nhiệm vụ

Tham mưu xây dựng kế hoạch hoạt động của Trung tâm, kế hoạch mở lớp đào tạo, bồi dưỡng, đáp ứng nhu cầu của người học trong thời kỳ hội nhập, trình Hiệu trưởng phê duyệt.
a) Đào tạo, bồi dưỡng Ngoại ngữ - Tin học:
- Tổ chức đào tạo và thi cấp chứng chỉ theo chuẩn đầu ra Ngoại ngữ - Tin học đối với sinh viên Trường Đại học Lạc Hồng;
- Tổ chức các lớp bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ Ngoại ngữ - Tin học, Công nghệ thông tin - truyền thông cho cán bộ, giảng viên, chuyên viên của nhà trường.
b) Tổ chức thực hiện các chương trình giáo dục: 
- Chương trình Ngoại ngữ (tiếng Anh) theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Chương trình Ngoại ngữ Đông phương (tiếng Trung, Nhật, Hàn);
- Chương trình Tin học (ứng dụng CNTT trình độ cơ bản, nâng cao);
- Các chương trình bồi dưỡng Ngoại ngữ - Tin học khác đáp ứng nhu cầu của người học.
c) Tổ chức các hoạt động dịch vụ:
Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng Ngoại ngữ - Tin học theo hợp đồng cho các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nhà trường.
d) Tham gia các hoạt động đào tạo, khoa học, công nghệ theo kế hoạch chung của nhà trường.
đ) Thực hiện chế độ báo cáo, thống kê theo quy định hiện hành.
e) Quản lý tài chính của Trung tâm theo quy định của nhà trường và của pháp luật.
g) Quản lý, sử dụng tài sản được giao; đề xuất bổ sung, sữa chữa tài sản để đảm bảo yêu cầu công tác.
h) Phối hợp với các đơn vị trực thuộc nhà trường để thực hiện tốt nhiệm vụ của Trung tâm và nhiệm vụ chung của nhà trường.
i) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công.

Cơ cấu nhân sự

Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học hiện có 6 cán bộ quản lý, nhân viên cơ hữu và nhiều giảng viên Ngoại ngữ - Tin học giàu kinh nghiệm giảng dạy, bằng cấp chuyên môn cao.

Tập thể CB-GV-NV Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học

Lãnh đạo đơn vị

ThS. Đỗ Sĩ Trường

TS Đỗ Sĩ Trường
 Giám đốc

ThS Lê Đức Thịnh
Phó Giám đốc


Địa chỉ liên hệ

Cơ sở 4, Trường Đại học Lạc Hồng, Phường Bửu Long, TP. Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai

Điện thoại: 0251.3954.995


  • Địa chỉ: Số 10, Huỳnh Văn Nghệ, P. Bửu Long, Tp. Biên Hòa - Tỉnh Đồng Nai
  • Điện thoại: 0251 3952 778
  • Email: lachong@lhu.edu.vn
  • © 2023 Đại học Lạc Hồng
  503,326       1/451