Các đơn vị

Đại Học Lạc Hồng  »  Giới thiệu  »  Các đơn vị


Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng

Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng có chức năng tham mưu, giúp việc cho Hiệu trưởng và chịu trách nhiệm triển khai thực hiện các hoạt động về công tác khảo thí, công tác đánh giá và đảm bảo chất lượng giáo dục của Nhà trường theo quy định chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Chuyên viên Phòng Khảo thí - ĐBCL

Nhiệm vụ cụ thể:
1. Xây dựng, tham mưu cho Hiệu trưởng ban hành các văn bản quy định và hướng dẫn về công tác đảm bảo chất lượng trường đại học;
2. Xây dựng, triển khai và giám sát việc thực hiện kế hoạch đảm bảo chất lượng dài hạn và kế hoạch các năm học;
3. Tư vần cho Hiệu trưởng và thực hiện các biện pháp nghiệp vụ đảm bảo chất lượng giáo dục: khảo sát, đánh giá chất lượng giảng dạy của giảng viên, chất lượng học tập của sinh viên, chất lượng các khâu quản lý hỗ trợ hoạt động đào tạo của nhà trường;
4. Nghiên cứu đề xuất với Hiệu trưởng để triển khai các giải pháp đảm bảo chất lượng giáo dục; giám sát, theo dõi và đánh giá tình hình thực hiện các giải pháp đảm bảo chất lượng giáo dục của các bộ phận trong nhà trường;
5. Thường trực công tác viết báo cáo tự đánh giá cơ sở đào tạo, hỗ trợ các đơn vị trong Trường thu thập minh chứng, phân tích số liệu và tự đánh giá theo bộ tiêu chuẩn đánh giá trường đại học của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
6. Xây dựng để trình Hiệu trưởng ký ban hành các văn bản quy định về công tác khảo thí theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
7. Chủ trì, phối hợp với các khoa, bộ môn tạo lập, bổ sung, quản lý và sử dụng ngân hàng đề thi đối với tất cả các hệ đào tạo, bậc đào tạo và chương trình đào tạo của trường;
8. Thực hiện công tác bốc thăm, in, sao đề thi hết học phần, tốt nghiệp theo đúng quy chế bảo mật, đúng quy trình, lịch trình và quy chế khảo thí quy định;
9. Tổ chức thực hiện đúng thủ tục, quy trình các nghiệp vụ làm phách, ráp phách, nhập điểm, tổng hợp, thống kê kết quả học tập của người học thuộc tất cả các hệ đào tạo, cấp đào tạo và chương trình đào tạo;
10. Thực hiện công tác quản lý, lưu trữ và bảo mật đề thi, bài thi, điểm thi theo quy định. Chịu trách nhiệm trong việc phối hợp với Phòng Đào tạo và Trung tâm Thông tin tư liệu để quản lý điểm và điểm thi toàn trường theo quy định.

  •  

Lãnh đạo đơn vị

 
 
TS. Lê Phương Trường
TS Lê Phương Trường
Trưởng phòng
ThS. Ngô Đình Hoàng Diễm
ThS Ngô Đình Hoàng Diễm
Phó Trưởng phòng

 

Địa chỉ liên hệ
Số 15/3B Huỳnh Văn Nghệ, Khu Phố 2, P. Bửu Long, TP. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai
Văn phòng: Tòa nhà D (Cơ sở 2), Phòng D203
Điện thoại: 02518619211
 

  • Địa chỉ: Số 10, Huỳnh Văn Nghệ, P. Bửu Long, Tp. Biên Hòa - Tỉnh Đồng Nai
  • Điện thoại: 0251 3952 778
  • Email: lachong@lhu.edu.vn
  • © 2023 Đại học Lạc Hồng
  515,905       1/562