Các đơn vị

Đại Học Lạc Hồng  »  Giới thiệu  »  Các đơn vị


Phòng Tài chính

Phòng Tài chính có chức năng, nhiệm vụ như sau:

  • 1. Giúp Hiệu trưởng quản lý công tác tài chính và kế toán của trường, quản lý tài sản cố định, tài sản không cố định và vốn trong ngân sách, ngoài ngân sách theo quy định của cấp chủ quản.
  • 2. Lập kế hoạch thu chi hàng quý, hàng năm của trường để trình Hiệu trưởng và Chủ tịch Hội đồng trường xem xét.
  • 3. Tổ chức thực hiện thu chi các khoản trong và ngoài kinh phí được cấp, lập quyết toán hàng quý, hàng năm theo đúng quy định chế độ kế toán - tài chính của nhà nước cho phạm vi giáo dục và đào tạo.
  • 4. Tổ chức kiểm tra việc chi tiêu các khoản tiền vốn, sử dụng vật tư thiết bị của tất cả các bộ phận trong trường và tổ chức kiểm kê đánh giá tài sản, thiết bị kỹ thuật định kỳ theo quy định của Hiệu trưởng.
  • 5. Trưởng phòng Tài chính là thường trực Hội đồng xử lý tài sản của trường.

 Chuyên viên Phòng Tài chính

Lãnh đạo đơn vị

Bà Trần Thị Mỹ Hương
CN Trần Thị Mỹ Hương
Trưởng phòng
ThS. Lê Thị Thu Hà
ThS Lê Thị Thu Hà
Phó Trưởng phòng

 

Địa chỉ liên hệ

Số 10, Huỳnh Văn Nghệ, phường Bửu Long, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

Văn phòng: Dãy nhà ngay cổng chính ( Cơ sở 1)

Điện thoại: 02513.952.033


  • Địa chỉ: Số 10, Huỳnh Văn Nghệ, P. Bửu Long, Tp. Biên Hòa - Tỉnh Đồng Nai
  • Điện thoại: 0251 3952 778
  • Email: lachong@lhu.edu.vn
  • © 2023 Đại học Lạc Hồng
  510,850       1/614