Các đơn vị

Đại Học Lạc Hồng  »  Giới thiệu  »  Các đơn vị


Phòng Tài chính

Chức năng, nhiệm vụ

- Tham mưu giúp Hiệu trưởng trong công tác quản lý tài chính, tài sản, lập kế hoạch tài chính và theo dõi giám sát, kiểm tra việc thu chi, sử dụng tài chính cùng các lĩnh vực khác có liên quan đến tài chính, tài sản của trường đúng với quy định của Nhà nước và Hội đồng Quản trị Nhà trường.

- Căn cứ vào tình hình thực tế của trường, tình hình thu, nhu cầu hoạt động của toàn trường và các quy định của Hội đồng Quản trị trường mà lập kế hoạch dự toán trình Hiệu trưởng quyết định và theo dõi tình hình thực hiện kế hoạch đã được duyệt.

- Lập hệ thống sổ sách kế toán theo dõi thu chi và các hoạt động của trường theo đúng quy định của Nhà nước. Định kỳ theo quy định của Nhà nước và Hội đồng Quản trị, lập các báo cáo theo đúng mẫu biểu quy định và nộp đầy đủ các nghĩa vụ đối với Nhà nước.

- Kiểm tra, giám sát việc thu chi trong toàn trường, phối hợp với Phòng Quản trị Thiết bị Nhà trường quản lý tài sản, tình hình sử dụng tài sản chung, định kỳ tham gia kiểm kê tài sản trong toàn trường. Thực hiện chế độ khấu hao tài sản theo quy định.

- Lưu trữ hồ sơ, chứng từ theo đúng quy định của Nhà nước.

 Lãnh đạo đơn vị

 
Bà Trần Thị Mỹ Hương
CN. Trần Thị Mỹ Hương
Trưởng phòng
ThS. Lê Thị Thu Hà
ThS. Lê Thị Thu Hà
Phó Trưởng phòng

Địa chỉ liên hệ

Số 10, Huỳnh Văn Nghệ, phường Bửu Long, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

Văn phòng: Dãy nhà ngay cổng chính ( Cơ sở 1)

Điện thoại: 02513.952.033


© 2021 Đại học Lạc Hồng
  418,121       1/232