Công trình khoa học đã công bố

Nghiên cứu khoa học  »  Công trình khoa học đã công bố


NỘI DUNG

  Lập chỉ mục cơ sở dữ liệu cấu trúc protein

  - Tên bài báo: "Lập chỉ mục cơ sở dữ liệu cấu trúc protein"

  - Tác giả: Phan Mạnh Thường và đồng tác giả

  - Tạp chí/ Hội thảo: Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng công nghệ thông tin, Đồng Nai, 2011

  - Lĩnh vực: Công nghệ thông tin

  - Toàn văn: download


  © 2021 Đại học Lạc Hồng
    671,544       1/221