Công trình khoa học đã công bố

Nghiên cứu khoa học  »  Công trình khoa học đã công bố


NỘI DUNG

  Đánh giá khó khăn của các doanh nghiệp da-giày trên địa bàn tỉnh Đồng Nai sau 5 năm Việt Nam gia nhập WTO

  - Tên bài báo: "Đánh giá khó khăn của các doanh nghiệp da-giày trên địa bàn tỉnh Đồng Nai sau 5 năm Việt Nam gia nhập WTO"

  - Tác giả: Nguyễn Văn Tân

  - Tạp chí/ Hội thảo: Hoạt động khoa học, Bộ Khoa học Công nghệ, số tháng 10/2012

  - Lĩnh vực: Kinh tế

  - Toàn văn: Download


  © 2021 Đại học Lạc Hồng
    656,551       1/252