Công trình khoa học đã công bố

Nghiên cứu khoa học  »  Công trình khoa học đã công bố


NỘI DUNG

  Phương pháp lọc thư rác tiếng Việt dựa trên từ ghép và theo vết người sử dụng

  - Tên bài báo: "Phương pháp lọc thư rác tiếng Việt dựa trên từ ghép và theo vết người sử dụng"

  - Tác giả: Phan Hữu Tiếp và đồng tác giả

  - Tạp chí/ Hội thảo: Kỷ yếu hội thảo quốc gia lần thứ 14, Cần Thơ, 07-08 tháng 10 năm 2011

  - Lĩnh vực: Công nghệ thông tin

  - Toàn văn: download


  © 2021 Đại học Lạc Hồng
    656,568       1/253