Công trình khoa học đã công bố

Nghiên cứu khoa học  »  Công trình khoa học đã công bố


NỘI DUNG

  Nhận dạng mặt người dùng Polar cosine transform và mạng radial basic function

  - Tên bài báo: "Nhận dạng mặt người dùng Polar cosine transform và mạng radial basic function"

  - Tác giả: Trần Bình Long và đồng tác giả

  - Tạp chí/ Hội thảo: Một số vấn đề chọn lọc của công nghệ thông tin và truyền thông, Cần Thơ, 07-08 tháng 10 năm 2011

  - Lĩnh vực: Công nghệ thông tin

  - Toàn văn: Download


  © 2021 Đại học Lạc Hồng
    671,534       1/221