Công trình khoa học đã công bố

Nghiên cứu khoa học  »  Công trình khoa học đã công bố


NỘI DUNG

  Effect of FeSO4 - Na2EDTA mix, ferrous fumarate Na2EDTA mix and the rinsing condition on the ferrous fortification in parboiled rice

  - Tên bài báo: "Effect of  FeSO4 - Na2EDTA mix, ferrous fumarate  Na2EDTA mix and the rinsing condition on the ferrous fortification in parboiled rice"

  - Tác giả: Nguyễn Hồng Khôi Nguyên và đồng tác giả

  - Tạp chí/ Hội thảo: Tạp chí Khoa học & Công nghệ, 2010, tập 48, số 6A, Tr. 258-265.

  - Lĩnh vực: Công nghệ Hóa -Thực phẩm

  - Toàn văn: Download


  © 2021 Đại học Lạc Hồng
    656,570       1/253