Công trình khoa học đã công bố

Nghiên cứu khoa học  »  Công trình khoa học đã công bố


NỘI DUNG

  Robustness of Adaptive Fuzzy for PMSM Sensorless Speed Controller

  - Tên bài báo: "Robustness of Adaptive Fuzzy for PMSM Sensorless Speed Controller"

  - Tác giả: Lâm Thành Hiển và đồng tác giả

  - Tạp chí/ Hội thảo:Journal of Automation and Control Engineering , Vol. 1, No. 3, September 2013

  - Lĩnh vực: Cơ điện

  - Toàn văn: Download


  © 2021 Đại học Lạc Hồng
    649,270       1/218