Công trình khoa học đã công bố

Nghiên cứu khoa học  »  Công trình khoa học đã công bố


NỘI DUNG

  Hybrid multi-biometric person authentication system

  - Tên bài báo: "Hybrid multi-biometric person authentication system"

  - Tác giả: Trần Bình Long và đồng tác giả

  - Tạp chí/ Hội thảo: World Congress on engineering and computer science (WCECS)

  - Lĩnh vực: Công nghệ thông tin

  - Toàn văn:

  Download


  © 2021 Đại học Lạc Hồng
    656,557       1/251