Công trình khoa học đã công bố

Nghiên cứu khoa học  »  Công trình khoa học đã công bố


NỘI DUNG

  Research on extracting protein and soluble fribre from edible mushroom Auricularia auricula-judae

  - Tên bài báo: "Research on extracting protein and soluble fribre from edible mushroom Auricularia auricula-judae"

  - Tác giả: Trịnh Thanh Tâm và đồng tác giả

  - Tạp chí/ Hội thảo: 18th Regional Symposium on Chemical Engineering (RSCE2011), pp. 131-132, 2011.

  - Lĩnh vực: Công nghệ Hóa -Thực phẩm

  - Toàn văn: Download


  © 2021 Đại học Lạc Hồng
    671,533       1/221