Công trình khoa học đã công bố

Nghiên cứu khoa học  »  Công trình khoa học đã công bố


NỘI DUNG

  Một số phương pháp hiệu chỉnh góc nghiêng của ảnh và ứng dụng

  - Tên bài báo: "Một số phương pháp hiệu chỉnh góc nghiêng của ảnh và ứng dụng"

  - Tác giả: Nguyễn Trọng Vinh và đồng tác giả

  - Tạp chí/ Hội thảo: Kỷ yếu hội nghị khoa học công nghệ quốc gia lần thứ V-Fair 2011

  - Lĩnh vực: Công nghệ thông tin

  - Toàn văn: download


  © 2021 Đại học Lạc Hồng
    656,561       1/253