Công trình khoa học đã công bố

Nghiên cứu khoa học  »  Công trình khoa học đã công bố


NỘI DUNG

  Green synthesis of copper nanoparticles colloidal solutions and used as pink disease treatment drug for rubber tree

  - Tên bài báo: "Green synthesis of copper nanoparticles colloidal solutions and used as pink disease treatment drug for rubber tree"

  - Tác giả: Cao Văn Dư và đồng tác giả

  - Tạp chí/ Hội thảo: Proceedings of IWNA 2011, November 10-12, 2011, p.626-629.

  - Lĩnh vực: Công nghệ Hóa -Thực phẩm

  - Toàn văn: Download


  © 2021 Đại học Lạc Hồng
    656,562       1/251