Công trình khoa học đã công bố

Nghiên cứu khoa học  »  Công trình khoa học đã công bố


Green synthesis of copper nanoparticles colloidal solutions and used as pink disease treatment drug for rubber tree

- Tên bài báo: "Green synthesis of copper nanoparticles colloidal solutions and used as pink disease treatment drug for rubber tree"

- Tác giả: Cao Văn Dư và đồng tác giả

- Tạp chí/ Hội thảo: Proceedings of IWNA 2011, November 10-12, 2011, p.626-629.

- Lĩnh vực: Công nghệ Hóa -Thực phẩm

- Toàn văn: Download


© 2021 Đại học Lạc Hồng
  723,789       1/796