Công trình khoa học đã công bố

Nghiên cứu khoa học  »  Công trình khoa học đã công bố


NỘI DUNG

  Nghiên cứu sản xuất giá đậu nành

  - Tên bài báo: "Nghiên cứu sản xuất giá đậu nành"

  - Tác giả: Lê Xuân Hiễu và đồng tác giả

  - Tạp chí/ Hội thảo: Tạp chí Khoa học & Công nghệ, 2011, tập 49, số 6A, Tr. 371-376

  - Lĩnh vực: Công nghệ Hóa -Thực phẩm

  - Toàn văn: Download


  © 2021 Đại học Lạc Hồng
    671,539       1/221