Công trình khoa học đã công bố

Nghiên cứu khoa học  »  Công trình khoa học đã công bố


NỘI DUNG

  Multimodal Biometric Person authentication using fingerprint, Face features

  - Tên bài báo: "Multimodal Biometric Person authentication using fingerprint, Face features"

  - Tác giả: Trần Bình Long và đồng tác giả

  - Tạp chí/ Hội thảo: The pacific rim international on conference on artificial intelligence (PRICAI)

  - Lĩnh vực: Công nghệ thông tin

  - Toàn văn:

  Download

   

  © 2021 Đại học Lạc Hồng
    671,532       1/221