Công trình khoa học đã công bố

Nghiên cứu khoa học  »  Công trình khoa học đã công bố


NỘI DUNG

  Synthesis and characterization of metallic copper nanoparticles at room temperature by hydrazine reduction method

  - Tên bài báo: "Synthesis and characterization of metallic copper nanoparticles at room temperature by hydrazine reduction method"

  - Tác giả: Cao Văn Dư và đồng tác giả

  - Tạp chí/ Hội thảo: Tạp chí Khoa học & Công nghệ, 2012, tập 50, số3C, Tr. 519-524

  - Lĩnh vực: Công nghệ Hóa -Thực phẩm

  - Toàn văn: Download


  © 2021 Đại học Lạc Hồng
    656,566       1/253