Công trình khoa học đã công bố

Nghiên cứu khoa học  »  Công trình khoa học đã công bố


Synthesis and characterization of metallic copper nanoparticles at room temperature by hydrazine reduction method

- Tên bài báo: "Synthesis and characterization of metallic copper nanoparticles at room temperature by hydrazine reduction method"

- Tác giả: Cao Văn Dư và đồng tác giả

- Tạp chí/ Hội thảo: Tạp chí Khoa học & Công nghệ, 2012, tập 50, số3C, Tr. 519-524

- Lĩnh vực: Công nghệ Hóa -Thực phẩm

- Toàn văn: Download


© 2021 Đại học Lạc Hồng
  724,283       1/453