Công trình khoa học đã công bố

Nghiên cứu khoa học  »  Công trình khoa học đã công bố


NỘI DUNG

  Fabrication of electrocatalyst platinum/carbon XC72R for direct methanol fuel cells (DMFC) application

  - Tên bài báo: "Fabrication of electrocatalyst platinum/carbon XC72R for direct methanol fuel cells (DMFC) application"

  - Tác giả: Ngô Hoàng Minh và đồng tác giả

  - Tạp chí/ Hội thảo: Tạp chí Khoa học & Công nghệ, 2012, tập 50, số3C, Tr. 670-675

  - Lĩnh vực: Công nghệ Hóa -Thực phẩm

  - Toàn văn: Download


  © 2021 Đại học Lạc Hồng
    671,543       1/221