Công trình khoa học đã công bố

Nghiên cứu khoa học  »  Công trình khoa học đã công bố


NỘI DUNG

  Deploying business virtual appliances on open source cloud computing

  - Tên bài báo: "Deploying business virtual appliances on open  source cloud computing"

  - Tác giả: Trần Văn Lăng và đồng tác giả

  - Tạp chí/ Hội thảo: International Journal of Computer Sience and Telecommunications, Volume 3, Issue 4, April 2012

  - Lĩnh vực: Công nghệ thông tin

  - Toàn văn: Download


  © 2021 Đại học Lạc Hồng
    671,538       1/221