Công trình khoa học đã công bố

Nghiên cứu khoa học  »  Công trình khoa học đã công bố


NỘI DUNG

  Forecasting the manpower requirement in vietnamese tertiary institutions

  - Tên bài báo: "Forecasting the manpower requirement in vietnamese tertiary institutions"

  - Tác giả: Nguyễn Như Tỷ và đồng tác giả

  - Tạp chí/ Hội thảo: Asian Journal of Empirical Research

  - Lĩnh vực: Quản trị

  - Toàn văn: Download


  © 2021 Đại học Lạc Hồng
    656,556       1/252