Công trình khoa học đã công bố

Nghiên cứu khoa học  »  Công trình khoa học đã công bố


NỘI DUNG

  Modeling the Human Face and its application for Detection of Driver Drowsiness

  - Tên bài báo: "Modeling the Human Face and its application for Detection of Driver Drowsiness"

  - Tác giả: Lâm Thành Hiển và đồng tác giả

  - Tạp chí/ Hội thảo: International Journal of Computer Sience and Telecommunications, Volume 3, Issue 11, November 2012

  - Lĩnh vực: Công nghệ thông tin

  - Toàn văn: Download


  © 2021 Đại học Lạc Hồng
    649,232       1/218