Công trình khoa học đã công bố

Nghiên cứu khoa học  »  Công trình khoa học đã công bố


NỘI DUNG

  Phân lập và nhận danh cấu trúc hóa học các hợp chất Flavonoid glycoside từ vỏ trái chôm chôm (Nephelium Lappaceum L.)

  - Tên bài báo: "Phân lập và nhận danh cấu trúc hóa học các hợp chất Flavonoid glycoside từ vỏ trái chôm chôm (Nephelium Lappaceum L.)"

  - Tác giả: Võ Thị Bé và đồng tác giả

  - Tạp chí/ Hội thảo: Tạp chí Khoa học & Công nghệ, 2012, tập 50, số 3A, Tr. 68-72.

  - Lĩnh vực: Công nghệ Hóa -Thực phẩm

  - Toàn văn: Download


  © 2021 Đại học Lạc Hồng
    671,540       1/221