Công trình khoa học đã công bố

Nghiên cứu khoa học  »  Công trình khoa học đã công bố


NỘI DUNG

  Nghiên cứu ba chế độ điều khiển on/off, pid, fuzzy và ứng dụng trong điều khiển mô hình lò nhiệt

  - Tên bài báo: "Nghiên cứu ba chế độ điều khiển on/off, pid, fuzzy và ứng dụng trong điều khiển mô hình lò nhiệt"

  - Tác giả: Lê Tiến Lộc và đồng tác giả

  - Tạp chí/ Hội thảo: Một số vấn đề chọn lọc của Công nghệ thông tin và truyền thông, Hưng Yên, 19-20 tháng 8 năm 2010

  - Lĩnh vực: Điện - Điện tử

  - Toàn văn: download


  © 2021 Đại học Lạc Hồng
    656,558       1/253