Nghiên cứu

Khoa Tài chính Kế toán  »  Nghiên cứu


Phát triển sản phẩm cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng Sacombank Chi nhánh Đồng Nai trong giai đoạn 2020 - 2025

Tóm tắt:

Mục đích chính của nghiên cứu này nhằm đề xuất các giải pháp phát triển sản phẩm cho vay tiêu dùng tại ngân hàng Sacombank Chi nhánh Đồng Nai trong giai đoạn 2020-2025. Nghiên cứu được thực hiện kết hợp giữa phương pháp định tính và phương pháp nghiên cứu định lượng. Nghiên cứu định tính được dùng chủ yếu nhằm phân tích, đánh giá thực trạng công tác hoạt động cho vay tiêu dùng tại Sacombank Chi nhánh Đồng Nai trong thời gian qua. Nghiên cứu định lượng nhằm đo lường, đánh giá chất lượng cho vay tiêu dùng thông qua mô hình các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng về dịch vụ cho vay tiêu dùng. Kết quả cho thấy có 6 yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng về dịch vụ cho vay tiêu dùng tại Sacombank Chi nhánh Đồng Nai là Phương tiện hữu hình, Sự đồng cảm, Năng lực phục vụ, Sự đáp ứng, Sự tin cậy, Giá cả. Từ đó, tác giả đề xuất một số giải pháp phát triển sản phẩm cho vay tiêu dùng tại ngân hàng.

Từ khoá: Sự hài lòng, các yếu tố ảnh hưởng, cho vay tiêu dùng.

BÙI VĂN THỤY, NGUYỄN CÔNG TÀI, VÕ THỊ HOÀI THƯƠNG (2020)

<Tạp chí Khoa học Lạc Hồng>


  • Địa chỉ: Số 10, Huỳnh Văn Nghệ, P. Bửu Long, Tp. Biên Hòa - Tỉnh Đồng Nai
  • Điện thoại: 0251 3952 778
  • Email: lachong@lhu.edu.vn
  • © 2023 Đại học Lạc Hồng
  193,291       1/662