Nghiên cứu

Khoa Tài chính Kế toán  »  Nghiên cứu


Các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ E-Banking tại Ngân hàng TMCP Á Châu, Chi nhánh Đồng Nai

TÓM TẮT:

Mục tiêu của bài nghiên cứu là xác định các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ E-Banking tại Ngân hàng TMCP Á Châu, Chi nhánh Đồng Nai (ACB Đồng Nai). Nghiên cứu tiến hành khảo sát 320 khách hàng đang sử dụng dịch vụ E-Banking tại ACB Đồng Nai. Kết quả cho thấy 60.5% sự biến thiên của chất lượng dịch vụ E-Banking tại ACB Đồng Nai được giải thích bởi 6 yếu tố theo thứ tự giảm dần gồm: Sự đồng cảm (DC), Sự đáp ứng (DU), Chính sách uu đãi (UD), Sự bảo đảm (BD), Giao diện (GD), Hiệu quả của dịch vụ (HQ). Nghiên cứu cũng đưa ra các giải pháp giúp ACB Đồng Nai cải thiện chất lượng dịch vụ E-Banking trong thời gian tới.

TỪ KHOÁ: Chất lượng dịch vụ, ngân hàng điện tử, ACB Đồng Nai.

Bùi Văn Thụy, Nguyễn Hảo Quỳnh Như, Trương Anh Minh (2021)

Tạp chí Công thương. ISSN: 0866-7756. Số 08 tháng 4 năm 2021. Trang 320-325.


  • Địa chỉ: Số 10, Huỳnh Văn Nghệ, P. Bửu Long, Tp. Biên Hòa - Tỉnh Đồng Nai
  • Điện thoại: 0251 3952 778
  • Email: lachong@lhu.edu.vn
  • © 2023 Đại học Lạc Hồng
  193,297       1/664