Nghiên cứu

Khoa Tài chính Kế toán  »  Nghiên cứu


Các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định sử dụng thẻ tín dụng ngân hàng của công nhân trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

TÓM TẮT:

Nghiên cứu được thực hiện hướng đến mục tiêu xác định các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định sử dụng thẻ tín dụng ngân hàng của công nhân trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Phương pháp nghiên cứu định lượng được sử dụng với số liệu khảo sát từ 640 công nhân ở các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Kết quả cho thấy  60.5% sự biến thiên của quyết định sử dụng thẻ tín dụng được giải thích bởi 7 yếu tố theo mức độ ảnh hưởng từ lớn đến nhỏ là: Lợi ích (LI), Chính sách Marketing (MAR), Sự thuận tiện (STT), Hình ảnh ngân hàng (HA), Tính dễ sử dụng (TDSD), An toàn bảo mật (ATBM), Chi phí sử dụng (CP). Nghiên cứu cũng đưa ra các giải pháp giúp các ngân hàng thu hút thêm khách hàng sử dụng thẻ tín dụng của mình.

TỪ KHOÁ: Quyết định sử dụng, Thẻ tín dụng, Đồng Nai.

NGUYỄN CAO QUANG NHẬT, BÙI VĂN THỤY (2021)

Tạp chí Công thương. ISSN: 0866-7756.  Số 15 - Tháng 6/2021, trang 468-473.


  • Địa chỉ: Số 10, Huỳnh Văn Nghệ, P. Bửu Long, Tp. Biên Hòa - Tỉnh Đồng Nai
  • Điện thoại: 0251 3952 778
  • Email: lachong@lhu.edu.vn
  • © 2023 Đại học Lạc Hồng
  193,290       1/662