Nghiên cứu

Khoa Tài chính Kế toán  »  Nghiên cứu


Các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định sử dụng dịch vụ Mobile banking của khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Á Châu, Chi nhánh Đồng Nai

TÓM TẮT:

Nghiên cứu được thực hiện nhằm xác định các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định sử dụng dịch vụ Mobile banking của khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Á Châu, Chi nhánh Đồng Nai (ACB Đồng Nai). Nghiên cứu sử dụng phương pháp nghiên cứu định lượng bằng mô hình hồi quy Binary logistic để xử lý số liệu khảo sát từ 341 khách hàng cá nhân đã và đang sử dụng dịch vụ Mobile Banking. Kết quả nghiên cứu cho thấy yếu tố: Sự tin tưởng (TT), Ảnh hưởng xã hội (AH), Chi phí giao dịch (CP), Hình ảnh, thương hiệu ngân hàng (HA), Hiệu quả mong đợi (HQ), Nhận thức dễ sử dụng (NT) có ảnh hưởng đến quyết định sử dụng dịch vụ Mobile banking của khách hàng cá nhân tại ACB Đồng Nai.

TỪ KHOÁ: Các yếu tố ảnh hưởng, mobile banking, ACB Đồng Nai.

Bùi Văn Thụy, Nguyễn Thị Như Quỳnh, Trương Anh Minh (2021)

Tạp chí Công thương. ISSN: 0866-7756. Số 06 tháng 3 năm 2021. Trang 325-331.


  • Địa chỉ: Số 10, Huỳnh Văn Nghệ, P. Bửu Long, Tp. Biên Hòa - Tỉnh Đồng Nai
  • Điện thoại: 0251 3952 778
  • Email: lachong@lhu.edu.vn
  • © 2023 Đại học Lạc Hồng
  179,616       1/748