Nghiên cứu

Khoa Tài chính Kế toán  »  Nghiên cứu


Các nhân tố tác động đến sự thành công của Hệ thống thông tin Kế toán trong các Doanh nghiệp FDI tại Đồng Nai

TÓM TẮT:

Nghiên cứu này là nhằm xác định  các nhóm yếu tố tác động đến sự thành công hệ thống thông tin kế toán tại các doang nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI tại tỉnh Đồng Nai. Với việc sử dụng bảng hỏi được gửi đến 200 doanh nghiệp FDI tại Đồng Nai để thu thập dữ liệu. Kết quả thu hồi được 157 doanh nghiệp.  Nhóm tác giả sử dụng Phần mềm SPSS 27 để phân tích dữ liệu. Kết quả cho thấy 05 yếu tố Chất lượng hệ thống thông tin kế toán;.Chất lượng thông tin kế toán ;Năng lực của người dùng Nhận thức và ảnh hưởng Về tính hữu ích của hệ thống thông tin kế toán; Sự hỗ trợ của các nhà quản lí và àcó tác động cùng chiều đến sự thành công của việc áp dụng hệ thống thông tin kế toán tại các doang nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI tại tỉnh Đồng Nai. 

TỪ KHOÁ: Doanh nghiệp, FDI, hệ thống, thông tin, kế toán

Nguyễn Văn Dũng; Nguyễn Thu Trang; Lê Thị Mãi (2021)

Tạp chí kế toán kiểm toán, số tháng 6/2021.


  • Địa chỉ: Số 10, Huỳnh Văn Nghệ, P. Bửu Long, Tp. Biên Hòa - Tỉnh Đồng Nai
  • Điện thoại: 0251 3952 778
  • Email: lachong@lhu.edu.vn
  • © 2023 Đại học Lạc Hồng
  192,703       1/619