Nghiên cứu

Khoa Tài chính Kế toán  »  Nghiên cứu


Sự hài lòng của khách hàng về dịch vụ Mobile Banking của các Ngân hàng thương mại tại Đồng Nai

Tóm tắt:

Mục tiêu của bài báo là nâng cao sự hài lòng của khách hàng về dịch vụ Mobile Banking. Kết quả nghiên cứu cho thấy, các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng về dịch vụ Mobile Banking của các Ngân hàng thương mại tại Đồng Nai bao gồm: sự đồng cảm, sự đáp ứng, ưu đãi, sự bảo đảm, sự hiệu quả, thiết kế và bảo mật. Đây chính là cơ sở để các ngân hàng tham khảo nhằm nâng cao sự hài lòng của khách hàng về dịch vụ Mobile Banking của mình.

Từ khoá: Sự hài lòng, các yếu tố ảnh hưởng, mobile banking.

Bùi Văn Thụy, Nguyễn Tiến Quang (2020)

Tạp chí Công thương, Số 8, tháng 4 năm 2020.


  • Địa chỉ: Số 10, Huỳnh Văn Nghệ, P. Bửu Long, Tp. Biên Hòa - Tỉnh Đồng Nai
  • Điện thoại: 0251 3952 778
  • Email: lachong@lhu.edu.vn
  • © 2023 Đại học Lạc Hồng
  193,315       1/667