Nghiên cứu

Khoa Tài chính Kế toán  »  Nghiên cứu


Hoàn thiện tổ chức con người trong hệ thống thông tin kế toán quản trị chi phí của các Doanh nghiệp da giầy Việt Nam

TÓM TẮT:

tổ chức con người luôn là vấn đề được các doanh nghiệp quan tâm, bài viết nghiên cứu thực trạng vấn đề tổ chức con người trong hệ thống thông tin kế toán quản trị chi phí của các doanh nghiệp da giầy Việt Nam. Tác giả đã sử dụng phương pháp phỏng vấn và phát phiếu khảo sát 197 doanh nghiệp da giầy, trên cơ sở số liệu khảo sát tác giả đã phân tích thực trạng về việc tổ chức con người liên quan đến các vấn đề như các thành phần của tổ chức con người trong hệ thống thông tin kế toán quản trị chi phí; Vấn đề kiến thức, kỹ năng, thái độ của người làm công tác hệ thống thông tin kế toán quản trị chi phí; Vấn đề đào tạo và thực hiện nhiệm vụ của người làm công tác hệ thống thông tin kế toán quản trị chi phí; Trên cơ sở đó, đề xuất một số kiến nghị để hoàn thiện tổ chức con người trong hệ thống thông tin kế toán quản trị chi phí của các doanh nghiệp da giầy Việt Nam.

Từ khóa: Tổ chức con người, hệ thống thông tin kế toán quản trị chi phí, doanh nghiệp da giầy Việt Nam.

Nguyễn Văn Hải (2019)

Kỷ yếu hội thảo khoa học Quốc gia: Cách mạng công nghiệp lần thứ 4: những vấn đề đặt ra đối với chương trình đào tạo ngành Kế toán - Kiểm toán, Trường Đại học Công Nghiệp Hà Nội, 9/2019, tr 183 – 200, Nhà xuất bản Lao Động – Xã Hội, 2018. ISBN: 978-604-65-4565-1.


  • Địa chỉ: Số 10, Huỳnh Văn Nghệ, P. Bửu Long, Tp. Biên Hòa - Tỉnh Đồng Nai
  • Điện thoại: 0251 3952 778
  • Email: lachong@lhu.edu.vn
  • © 2023 Đại học Lạc Hồng
  192,610       1/617