Nghiên cứu

Khoa Tài chính Kế toán  »  Nghiên cứu


Một số giải pháp nhằm cải thiện chất lượng thông tin kế toán ở các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Đồng Nai

TÓM TẮT:

Xuất phát từ vai trò quan trọng của thông tin kế toán, nhóm tác giả đã nghiên cứu các nhân tô tác động đến chất lượng thông tin kế toán ở các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Đồng Nai. Nhóm tác giả đã tiến hành khảo sát 200 doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Đồng Nai và xử lý phân tích bằng phần mềm SPSS 20. Kết quả đã xác định được nhóm nhân tố bao gồm: Công nghệ thông tin, Nhân viên kế toán và hệ thống kiểm soát nội bộ. Dựa trên kết quả, nhóm tác giả đã đưa ra một số kiến nghị về giải pháp cải thiện chất lượng thông tin kế toán ở các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn nói riêng và các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên cả nước nói chung.

Từ khoá: Thông tin kế toán; hệ thống thông tin kế toán; kế toán; doanh nghiệp nhỏ và vừa; Đồng Nai.

Nguyễn Văn Dũng – Đoàn Linh Chi  (2020)

TẠP CHÍ KẾ TOÁN & KIỂM TOÁN 05/2020 Trang 73-78


  • Địa chỉ: Số 10, Huỳnh Văn Nghệ, P. Bửu Long, Tp. Biên Hòa - Tỉnh Đồng Nai
  • Điện thoại: 0251 3952 778
  • Email: lachong@lhu.edu.vn
  • © 2023 Đại học Lạc Hồng
  178,299       1/709