Nghiên cứu

Khoa Tài chính Kế toán  »  Nghiên cứu


Các yếu tố ảnh hưởng đến cấu trúc vốn của các Doanh nghiệp niêm yết trên sàn chứng khoán TP Hồ Chí Minh

Tóm tắt:

Bài viết nhằm chỉ ra và kiểm định sự tác động của các yếu tố ảnh hưởng tới cấu trúc vốn của các doanh nghiệp niêm yết trên sàn chứng khoán TP Hồ Chí Minh. Nghiên cứu sử dụng số liệu của 143 doanh nghiệp niêm yết trên sàn chứng khoán TP Hồ Chí Minh trong giai đoạn 2013-2019. Kết quả nghiên cứu cho thấy biến lợi nhuận (ROA) có tác động ngược chiều đến cấu trúc vốn của các doanh nghiệp, còn các biến kết cấu tài sản (TANG), quy mô (SIZE), tốc độ tăng trường (GROW), tính sở hữu doanh nghiệp (STATE) có tác động cùng chiều đến cấu trúc vốn của các doanh nghiệp. Bên cạnh đó, nghiên cứu cho thấy chưa đủ bằng chứng để kết luận biến tính thanh khoản (LIQ) tác động đến cấu trúc vốn của các doanh nghiệp. Từ kết quả đạt được, nghiên cứu cũng đưa ra một số khuyến nghị đối với các nhà đầu tư, nhà quản lý doanh nghiệp và cơ quan quản lý nhà nước.

Từ khoá: Cấu trúc vốn,  doanh nghiệp niêm yết, Thị trường chứng khoán.

Bùi Văn Thụy (2020)

<Tạp chí Kinh tế và dự báo, số 15 tháng 05/2020, trang 126 - 129>


  • Địa chỉ: Số 10, Huỳnh Văn Nghệ, P. Bửu Long, Tp. Biên Hòa - Tỉnh Đồng Nai
  • Điện thoại: 0251 3952 778
  • Email: lachong@lhu.edu.vn
  • © 2023 Đại học Lạc Hồng
  192,614       1/617