Nghiên cứu

Khoa Tài chính Kế toán  »  Nghiên cứu


Nhân tố ảnh hưởng chất lượng báo cáo tài chính do đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Đồng Nai

TÓM TẮT:

Bằng việc khảo sát 436 cá nhân là nhà quản lý doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, nghiên cứu đã chỉ ra mô hình 6 nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng thông tin kế toán trên báo cáo tài chính do đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa bao gồm: (1) Hoạt động kiểm tra, giám sát và kiểm soát các rủi ro; (2) Trình độ nhân viên kế toán dịch vụ; (3) Hệ thống pháp lý; (4) Mối quan hệ giữa doanh nghiệp nhỏ và vừa và công ty cung cấp dịch vụ kế toán; (5) Nhận thức của Nhà Quản lý doanh nghiệp nhỏ và vừa; (6) Phí thuê ngoài dịch vụ kế toán. Nghiên cứu đã đề ra một số hàm ý quản trị giúp nâng cao chất lượng thông tin kế toán trên báo cáo tài chính đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Đồng Nai.

Từ khóa: Thông tin kế toán, báo cáo tài chính, doanh nghiệp vừa và nhỏ, Đồng Nai

Lê Vũ Hà, Đỗ Văn Lộc (2020)

Tạp chí Kế toán kiểm toán, tháng 5/2020, trang 114 – 118


  • Địa chỉ: Số 10, Huỳnh Văn Nghệ, P. Bửu Long, Tp. Biên Hòa - Tỉnh Đồng Nai
  • Điện thoại: 0251 3952 778
  • Email: lachong@lhu.edu.vn
  • © 2023 Đại học Lạc Hồng
  179,620       1/750