Nghiên cứu

Khoa Tài chính Kế toán  »  Nghiên cứu


Ý nghĩa, mục tiêu và các điều kiện giả định trong phân tích mối quan hệ giữa C.V.P ảnh hưởng tới quyết định của nhà quản trị

TÓM TẮT:

Phân tích mối quan hệ giữa chi phí – khối lượng – lợi nhuận (C-V-P) là nghiên cứu sự tác động qua lại giữa các yếu tố sản lượng, giá bán, chi phí khả biến, chi phí bất biến và kết cấu mặt hàng. Đồng thời, nghiên cứu ảnh hưởng của sự tác động qua lại đó đến lợi nhuận. Như vậy Phân tích CVP cần phải đi sâu phân tích các hành vi ứng xử của chi phí, các yếu tố kinh tế vi mô và vĩ mô,… tác động tới các nhân tố sản lượng, giá bán, chi phí khả biến, chi phí bất biến và kết cấu mặt hàng. Qua đó, đưa ra các giải pháp khi các nhân tố thay đổi để từ đó đưa ra các phương án tối ưu giúp nhà quản lý có quyết định sang suốt nhất trong việc điều hành doanh nghiệp (DN).

Từ khóa: Phân tích chi phí – khối lượng – lợi nhuận, chi phí khả biến, chi phí bất biến, kết cấu mặt hàng, quyết định.

                                                      Nguyễn Tiến Quang – Lê Nguyên Giáp (2018)

Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc tế - Nhà xuất bản Tài chính, Hà Nội, 10/2018, trang 175-182.


  • Địa chỉ: Số 10, Huỳnh Văn Nghệ, P. Bửu Long, Tp. Biên Hòa - Tỉnh Đồng Nai
  • Điện thoại: 0251 3952 778
  • Email: lachong@lhu.edu.vn
  • © 2023 Đại học Lạc Hồng
  192,625       1/617