Nghiên cứu

Khoa Tài chính Kế toán  »  Nghiên cứu


Các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định vay vốn của khách hàng cá nhân tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Đông Đồng Nai

TÓM TẮT:

Nghiên cứu được thực hiện với phương pháp nghiên cứu hỗn hợp nhằm xác định các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định vay vốn của khách hàng cá nhân tại Vietcombank Chi nhánh Đông Đồng Nai. Dựa trên các lý thuyết nền tảng và kế thừa kết quả các nghiên cứu trước đây, nghiên cứu thiết lập mô hình nghiên cứu và thang đo các nhân tố. Kết quả xử lý dữ liệu thu thập từ 341 khách hàng cá nhân tại Vietcombank Chi nhánh Đông Đồng Nai cho thấy có 7 yếu tố ảnh hưởng đến quyết định vay vốn gồm: Chất lượng dịch vụ, Hình ảnh danh tiếng ngân hàng, Chi phí lãi suất, Sự thuận tiện, Ảnh hưởng xã hội, Nhân viên ngân hàng, Thủ tục vay vốn.

TỪ KHOÁ: Quyết định vay vốn, Khách hàng cá nhân. Vietcombank Đông Đồng Nai.

Chi tiết bài báo xem Tại đây

BÙI VĂN THỤY, VŨ BÙI QUANG CHIẾN, NGUYỄN KHÁNH LY (2021)

Tạp chí Công thương. ISSN: 0866-7756.  Số 25 - Tháng 11/2021, trang 360-366..


  • Địa chỉ: Số 10, Huỳnh Văn Nghệ, P. Bửu Long, Tp. Biên Hòa - Tỉnh Đồng Nai
  • Điện thoại: 0251 3952 778
  • Email: lachong@lhu.edu.vn
  • © 2023 Đại học Lạc Hồng
  192,706       1/620